Přeskočit navigaci

Oznámení o ochraně osobních údajů

Poslední aktualizace: 16. října 2018

ÚVOD 

Toto je oznámení o ochraně osobních údajů skupiny Renishaw.

Skupina Renishaw respektuje Vaše soukromí a zavazuje se, že bude chránit a respektovat Vaše osobní údaje. V tomto oznámení o ochraně osobních údajů najdete informace o tom, jakým způsobem se o Vaše osobní údaje staráme, o Vašich právech na ochranu osobních údajů a o tom, jak Vás chrání zákon.

Název „Skupina Renishaw“ zahrnuje společnost Renishaw plc a všechny její dceřiné podniky uvedené v nejnovější výroční zprávě, která je k dispozici na adrese http://www.renishaw.cz/investors a jejich dceřiné společnosti, holdingové společnosti nebo dceřiné společnosti jejich holdingových společností. Aby se předešlo pochybnostem, pojmy „dceřiná společnost“ a „holdingová společnost“ mají význam, který jim připisuje britský zákon o společnostech z roku 2006. Zahrnuje také ředitele, úředníka, člena, partnera, zaměstnance, konzultanta nebo zástupce jakéhokoliv z výše uvedených subjektů.

1. DŮLEŽITÉ INFORMACE A KDO JSME

ÚČEL TOHOTO OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Cílem tohoto oznámení o ochraně osobních údajů je informovat o tom, jak společnost Renishaw shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje. Je důležité, abyste si důkladně přečetli toto oznámení o ochraně osobních údajů a věděli tak, jak a proč Vaše údaje používáme. V situacích, kdy o Vás shromažďujeme nebo zpracováváme osobní údaje, Vám můžeme také poskytnout čestné prohlášení. Toto oznámení o ochraně osobních údajů doplňuje ostatní oznámení a nijak nemění jejich význam.

SPRÁVCE

Toto oznámení o ochraně osobních údajů je vydáno jménem skupiny Renishaw, a proto když v tomto oznámení uvádíme „my“, „nás“ nebo „naše“, označujeme tím příslušnou společnost v rámci skupiny Renishaw zodpovědnou za zpracovávání Vašich údajů. Pokud nám poskytnete jakékoli osobní údaje, dáme Vám vědět, který subjekt v rámci skupiny Renishaw bude správcem Vašich dat. Pokud Vám nebude písemně sděleno jinak, bude správcem Vašich údajů společnost Renishaw plc.

Máte-li jakékoliv dotazy týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, včetně případných žádostí o uplatnění svých zákonných práv, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

KONTAKTNÍ INFORMACE

Naše úplné kontaktní informace jsou:

E-mailová adresa: dataprotection@renishaw.com
Poštovní adresa: Renishaw plc, New Mills, Wotton-under-Edge, Gloucestershire, GL12 8JR, Spojeného království
Telefonní číslo: +44 (0)1453 524 524

Máte právo kdykoli podat stížnost na úřad komisaře pro informace (ICO), dozorčího orgánu Spojeného království pro otázky ochrany údajů (www.ico.org.uk). Rádi bychom však měli příležitost Vše obavy vyřešit ještě předtím, než se obrátíte na ICO, proto prosíme, kontaktujte nejprve nás.

ZMĚNY OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A VAŠE POVINNOST INFORMOVAT NÁS O ZMĚNÁCH

Je důležité, aby osobní údaje, které o Vás máme, byly přesné a aktuální. Pokud se Vaše osobní údaje během Vašeho vztahu s námi změní, dejte nám o tom vědět pomocí výše uvedených kontaktních údajů.

ODKAZY NA TŘETÍ STRANY 

Webová stránka společnosti Renishaw Group může obsahovat odkazy na webové stránky, pluginy a aplikace třetích stran. Kliknutím na tyto odkazy nebo povolením těchto připojení můžete třetím stranám umožnit shromažďování nebo sdílení Vašich údajů. Webové stránky třetích stran nekontrolujeme a nezodpovídáme za jejich prohlášení o ochraně osobních údajů. Když opustíte webovou stránku společnosti Renishaw Group, doporučujeme si přečíst oznámení o ochraně osobních údajů na všech webových stránkách, které navštívíte.

2. ÚDAJE, KTERÉ O VÁS SHROMAŽĎUJEME

Osobní údaje nebo osobní informace jsou jakékoliv informace o jednotlivci, podle kterých může být identifikován. Nezahrnuje údaje, ze kterých byla totožnost odstraněna (anonymní údaje).

Různé druhy osobních údajů, které jsme o Vás nashromáždili, můžeme sbírat, používat, ukládat a převádět následujícím způsobem:

 • Identifikační údaje zahrnují Vaše křestní jméno, příjmení, titul a pracovní pozici.
 • Kontaktní údaje, které zahrnují Vaši podnikovou adresu, e-mailovou adresu a telefonní čísla.
 • Preferenční údaje zahrnují vaše odvětví, produkty společnosti Renishaw, o které máte zájem, a Vaše předvolby komunikace.

Kromě případů, kdy nám takové informace poskytnete, nebudeme o Vás záměrně shromažďovat Zvláštní kategorie osobních údajů (například podrobnosti o Vaší rase nebo etnickém původu, náboženském nebo filozofickém přesvědčení, sexuálním životě, sexuální orientaci, politických názorech, členství v odborových organizacích a genetické a biometrické údaje).

3. JAKÝM ZPŮSOBEM JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎOVÁNY?

Ke shromažďování Vašich údajů používáme různé metody. Především jde o osobní jednání, naše webové stránky a internetové obchody, naše softwarové produkty, software, který může být použit na našich webových stránkách, výstavy, akce a další přímé interakce s Vámi stejně jako o stávající obchodní kontakty a veřejně dostupné informace. Vaše identifikační, kontaktní a preferenční údaje nám můžete poskytnout vyplněním formulářů nebo při poštovním, telefonickém, e-mailovém, osobním nebo jiném kontaktu s námi.

Kontaktní a jiné údaje získáváme také od třetích stran (distributoři, odborní subdodavatelé, platební a doručovací služby, poskytovatelé analytických služeb, agentury pro hodnocení úvěruschopnosti), se kterými často úzce spolupracujeme.

Naše webové stránky a internetové obchody také využívají soubory cookies. Další informace naleznete v našem Průvodci soubory cookie.

4. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE VYUŽÍVÁME

Vaše osobní údaje využíváme jen tehdy, pokud nám to zákony povolují. Nejčastěji budeme Vaše osobní údaje používat v následujících situacích („právní základy“):

 • Souhlas – Když jste nám poskytli souhlas s používáním Vašich osobních údajů pro účely, ke kterým je hodláme používat.
 • Plnění smlouvy – Když je nutné zpracovat Vaše osobní údaje, abychom mohli plnit smlouvu, kterou jsme s Vámi uzavřeli, nebo abychom mohli na Vaši žádost podniknout kroky potřebné k uzavření takové smlouvy.
 • Oprávněný zájem – Když je to nezbytné pro zájmy řízení a správy našeho podnikání, abychom mohli poskytovat co nejlepší produkty a služby a zajistit Vám co nejpříjemnější a nejbezpečnější zážitek z nákupu. Před tím, než Vaše osobní údaje zpracujeme pro naše oprávněné zájmy, bereme v úvahu jakýkoliv potenciální dopad na Vás (pozitivní i negativní) a Vaše práva, a snažíme se jej patřičně optimalizovat. Nepoužíváme Vaše osobní údaje k činnostem, kde by naše zájmy převýšily dopad na Vaši osobu (kromě případu, kdy máme Váš souhlas, nebo kdy to vyžaduje či povoluje zákon). Pro další informace o způsobu, jakým hodnotíme své legitimní zájmy vůči jakémukoli potenciálnímu dopadu na Vaši osobu v konkrétních případech, nás laskavě kontaktujte.
 • Právní povinnost – V případě, že je nutné zpracovat Vaše osobní údaje tak, byly splněny zákonné nebo regulační povinnosti, kterým podléháme.

ÚČELY, ZA KTERÝMI BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVAT

V tabulce níže jsme uvedli všechny způsoby, jakým Vaše osobní údaje hodláme používat, a na jakých právních základech tak činíme. Tam, kde to bylo vhodné, jste také určili, co naše oprávněné zájmy jsou.

Mějte laskavě na paměti, že Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat na více než jednom právním základě v závislosti na konkrétním účelu, pro který je používáme. Pokud potřebujete podrobné informace o konkrétním právním základu, na který se při zpracovávání Vašich osobních údajů odkazujeme, laskavě nás kontaktujte.

Účel/činnost Právní základ ke zpracování 
K registraci Vás jako nového nebo potenciálního zákazníka/dodavatele. 

(a) Plnění smlouvy

(b) Souhlas 

K nabídnutí, zpracování a dodání produktů a/nebo služeb. 

(a) Plnění smlouvy 

(b) Oprávněné zájmy (k získání našich dluhů zpět)

K vyžádání nabídek nebo nákupu produktů a/nebo služeb od Vás.

(a) Plnění smlouvy

(b) Oprávněné zájmy (k zajištění produktů/služeb)

Ke správě našeho vztahu s Vámi a v případě vztahů se zákazníky, včetně obstarávání Vašeho účtu „MyRenishaw“. 

(a) Plnění smlouvy

(b) Právní závazek 

(c) Oprávněné zájmy (aktualizace našich záznamů)

K poskytování informací, které si od nás vyžádáte. 

(a) Souhlas

(b) Plnění smlouvy 

K poskytování poprodejního servisu, údržby, servisu a oprav. 

(a) Plnění smlouvy

(b) Oprávněné zájmy (udržení dobrých vztahů se zákazníky)

K vyžádání poprodejního servisu, údržby, servisu a oprav od Vás.

(a) Plnění smlouvy

(b) Oprávněné zájmy (udržení dobrých vztahů s dodavateli)

K poskytování co nejlepších služeb při používání našich webových stránek. (a) Oprávněné zájmy (pro zlepšování kvality našich webových stránek) 
K poskytování informací o našich produktech, službách a akcích, které by Vás mohly podle našeho úsudku zajímat. 

(a) Souhlas

(b) Oprávněné zájmy (propagace naší obchodní činnosti) 

ZMĚNA ÚČELU

Vaše osobní údaje budeme používat pouze pro účely, za kterými jsme je získali, pokud nebudeme mít za to, že tyto údaje potřebujeme použít ještě z jiného důvodu, který je slučitelný s původním účelem. Pokud chcete vysvětlit na jakém základě jsme se rozhodli, že zpracování pro nový účel je kompatibilní s původním účelem, pak nás laskavě kontaktujte.

Pokud budeme potřebovat použít Vaše osobní údaje k nesouvisejícím účelům, pak se na Vás obrátíme a vysvětlíme Vám právní základ, který nám to umožňuje.

Pamatujte prosím, že Vaše osobní údaje můžeme zpracovat bez Vašeho vědomí nebo souhlasu v souladu s výše uvedenými pravidly, pokud to zákon požaduje nebo povoluje.

5. ZVEŘEJNĚNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vaše osobní údaje možná budeme muset sdílet s níže uvedenými stranami pro účely uvedené v tabulce u odstavce 4 výše.

 • Interní třetí strany – ostatní společnosti skupiny Renishaw, jako jsou správci nebo zpracovatelé vašich dat.
 • Externí třetí strany – včetně:
  • Poskytovatelů služeb, kteří působí jako naši zpracovatelé poskytující IT služby a služby správy systému.
  • Odborných poradců, kteří působí jako naši zpracovatelé nebo společní správci, včetně právníků, bankéřů, auditorů a pojišťoven, kteří poskytují poradenské, bankovní, právní, pojišťovací a účetní služby.
  • Daňových úřadů, regulačních orgánů a dalších vládních orgánů či právní subjekty působící jako zpracovatelé nebo správci, kteří za určitých okolností vyžadují výkazy o zpracovatelských činnostech.
  • Zprostředkovatelů prodeje, poskytovatelů plateb a subdodavatelů technických a doručovacích služeb.
  • Poskytovatelů našich služeb, kteří nám pomáhají s marketingovou činností a poskytují technologii, která nám pomáhá se sběrem dat z našich akcí.
  • Našim zákazníkům a dodavatelů, abychom umožnili dodávky a podporu.
 • Třetích stran, kterým se můžeme rozhodnout prodat, převést nebo sloučit části našeho podniku či našeho majetku. Může se také stát, že my koupíme jiné podniky, nebo se s nimi sloučíme. Pokud k takové změně v našem podniku dojde, mohou noví vlastníci používat Vaše osobní údaje stejným způsobem, který je uveden v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.

Od všech třetích stran vyžadujeme, aby respektovaly bezpečnost a důvěrnost Vašich osobních údajů a aby s nimi zacházely v souladu se zákonem. Nedovolujeme poskytovatelům služeb třetích stran, aby Vaše osobní údaje používali pro své vlastní účely. Povolujeme pouze zpracovávat Vaše osobní údaje ke konkrétním účelům a v souladu s našimi pokyny.

6. INTERNÍ PŘENOSY

Některé z našich interních a externích třetích stran sídlí mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHP“), takže zpracování Vašich osobních údajů může zahrnovat přenos dat mimo EHP.

Vždy, když přenášíme Vaše osobní údaje z EHP, vynakládáme veškeré přiměřené úsilí k zajištění podobné úrovně ochrany pomocí právní ochrany. Například, pokud používáme určité poskytovatele služeb, můžeme využívat konkrétních smluv schválených Evropskou komisí, podle kterých je osobním údajům poskytnuta stejná úroveň ochrany, jako v Evropě. Další informace o přenosu osobních dat do třetích zemí najdete na Evropská komise: Vzorové smlouvy pro přenos osobních údajů do třetích zemí.

7. BEZPEČNOST DAT

Zavedli jsme příslušná technická a bezpečnostní opatření, která by měla zabránit náhodné ztrátě, neoprávněnému použití či přístupu, změně anebo zveřejnění. Kromě toho omezujeme přístup k Vašim osobním údajům zaměstnancům, zástupcům, dodavatelům a dalším třetím stranám, které k Vašim datům potřebují mít přístup. Tyto osoby budou Vaše osobní údaje zpracovávat pouze podle našich pokynů a podléhají mlčenlivosti.

Pro případy jakéhokoliv podezření na porušení osobních údajů jsme zavedli patřičné postupy a v případě porušení ochrany Vašich údajů budeme informovat Vás i odpovídající regulační orgán Pokud to nařizuje zákon.

8. UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

JAK DLOUHO BUDETE MOJE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVAT?

Vaše osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, jak je to nezbytně nutné pro splnění účelů, za kterými jsme je shromáždili, a to včetně splnění jakýchkoli právních, účetních požadavků či požadavků na podávání zpráv.

Při určování vhodné délky uchovávání osobních údajů bereme v úvahu množství, povahu a citlivost osobních údajů, potenciální riziko poškození neoprávněným použitím nebo zveřejnění Vašich osobních údajů, účely, pro které Vaše osobní údaje zpracováváme a zda těchto cílů můžeme dosáhnout i jinými způsoby či ne, a nakonec také platné právní požadavky.

V některých případech nás můžete požádat o vymazání vašich údajů, viz další informace o požadavcích o vymazání.

Za určitých okolností můžeme Vaše osobní údaje anonymizovat (tak, aby s Vámi již nemohly být spojeny) pro výzkumné nebo statistické účely. V takovém případě můžeme tyto informace používat neomezeně bez dalšího upozornění.

9. VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA

V určitých případech máte podle zákonů na ochranu osobních údajů v souvislosti se svými osobními údaji tato práva.

 • Žádost o přístup ke svým osobním údajům – obecně známé jako „Žádost o přístup k údajům“. Toto opatření Vám umožní obdržet kopii osobních údajů, které o Vás uchováváme, a ověřit si, že jsme je zpracovávali v souladu se zákonem.
 • Žádost o opravu osobních údajů – umožňuje Vám opravit neúplné nebo nepřesné údaje, které o vás máme. V takovém případě si možná budeme muset ověřit správnost nových údajů, které nám poskytnete.
 • Žádost o vymazání Vašich osobních údajů – díky tomuto opatření nás můžete požádat o smazání nebo odstranění osobních údajů tam, kde není důvod pro jejich další zpracovávání.
 • Námitka na naše zpracovávání Vašich osobních údajů – v případech, kdy se spoléháme na oprávněný zájem a Vy máte pocit, že tím narušujeme Vaše základní práva a svobody, nebo když zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu.
 • Žádost o omezení zpracovávání Vašich osobních údajů – toto opatření Vám za určitých okolností umožňuje požádat o odložení zpracovávání Vašich osobních údajů.
 • Žádost o převod Vašich osobních údajů – za určitých podmínek máte právo obdržet osobní údaje, které jste nám poskytli a které zpracováváme automatizovanými prostředky, v strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu.

Právo na odvolání Vašeho souhlasu s naším zpracováváním Vašich údajů – pokud je naše zpracovávání Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat.

Pokud si přejete uplatnit některá z výše uvedených práv, kontaktujte nás.

OBVYKLE NENÍ VYŽADOVÁN ŽÁDNÝ POPLATEK

Za přístup ke svým osobním údajům (nebo využití jakýchkoli jiných práv) nemusíte platit. Můžeme si však účtovat přiměřený poplatek, pokud je Vaše žádost zjevně neopodstatněná, opakovaná nebo přehnaná. Za takových okolností můžeme také odmítnout Váš požadavek splnit.

CO OD VÁS MŮŽEME POTŘEBOVAT

Možná si od Vás budeme muset vyžádat konkrétní informace, abychom si potvrdili Vaši totožnost a právo na přístup k Vašim osobním údajům (nebo k výkonu jakéhokoli jiného práva). Jedná se o bezpečnostní opatření, které zajistí, že osobní údaje nebudou zveřejněny žádné osobě, která na ně nemá právo. Můžeme Vás také požádat o další informace týkající se Vašeho požadavku v zájmu urychlení naší odpovědi.

ČASOVÁ LHŮTA NA ODPOVĚĎ

Na všechny oprávněné požadavky se snažíme odpovědět do jednoho měsíce. Občas to může trvat déle než jeden měsíc, zvlášť pokud je Váš požadavek složitější, nebo pokud jste jich vznesli více. V takovém případě Vám to dáme na vědomí a budeme Vás postupně informovat.