Přeskočit navigaci

Techniky pětiosého měření

Pětiosé, vysokorychlostní, velmi přesné měřicí techniky Renishaw nabízejí možnosti, které přinášejí značné zvýšení měřicího výkonu.

Snímání pohybem hlavice

REVO snímání pohybem hlavice

Při měření velikosti a polohy prvku se jednotlivé měřicí body snímají pohybem hlavice REVO, případně pohybem hlavice v kombinaci s pohybem některé z os měřicího stroje. Funkce snímání pohybem hlavice je měřicí úloha, kde se předpokládá sejmutí malého počtu bodů, ale rozhodující je přitom rychlost měření.

Skenování po kružnici (circle scan)

REVO® skenování po kružnici

Skenování po kružnici (circle scan) je snímací rutina určená pro měření kruhového prvku souvislým pohybem doteku při současném snímání bodů rychlostí až 6 000 datových bodů za sekundu. Systém REVO využívá pohyb v obou osách hlavice ke sledování tvaru povrchu na předpokládané dráze. Při měření jsou minimalizovány pohyby v osách měřicího stroje a tím i negativní vliv hmoty stroje na přesnost měření. Skenování po kružnici je určeno pro měření otvorů, například v bloku válců motoru, kde je tvarová odchylka kritickým parametrem.

Skenování válce (cylinder scan)

REVO skenování válce

Při válcovém skenování (cylinder scan) vykonává stroj pohyb podél osy válce nebo kuželu. Hlavice se posouvá podél osy o jednotnou délku na každou otáčku. Výsledkem je spirálová dráha, během které je nasnímán velký soubor datových bodů po celé definované délce.

Skenování roviny (gasket scan)

REVO skenování roviny

Skenování roviny (gasket scan) je velmi vhodná metoda pro měření roviny snímáním bodů po nepravidelné dráze. Dráha po které se pohybuje hlavice REVO prochází nadefinovanými body. Při skenování je nasnímáno velké množství dat. Rutina Gasket scan využívá plného pětiosého pohybu.

Měření rovné plochy (flat plane)

REVO vychylovací skenování roviny

Měření rovné plochy vychylováním hlavice (sweep scan - flat plane). V tomto režimu se hlavice REVO pohybuje kývavými pohyby na obě strany, zatímco osa měřicího stroje se pohybuje konstantní rychlostí jedním směrem. Tento proces minimalizuje nepřesnosti způsobované deformacemi konstrukce CMM, vznikajícími při konvenčním měření při vysokých rychlostech.

Měření zakřivené plochy (curved surface)

REVO vychylovací skenování zakřivené plochy

Měření zakřivené plochy vychylováním hlavice (sweep scan - curved surface). Pohyb hlavice REVO se přizpůsobuje měnícímu se tvaru povrchu řízením tlaku doteku během vychylování. Pinola souřadnicového měřicího stroje se pohybuje konstantní rychlostí v jednom směru, čímž minimalizuje nepřesnosti způsobované deformacemi konstrukce stroje. Výsledkem je schopnost sledovat tvar povrchu dílce při současném snímání velkého objemu datových bodů, což je výhodné například při měření lopatek leteckých motorů.

Skenování v rovině (section scan)

REVO skenování roviny - kolem lopatky

Skenování v rovině (section scan) je vhodné pro měření profilu lopatek nebo jiných tvarových ploch. Tato skenovací technika umožňuje v jediné operaci skenovat jednu nebo několik sekcí tvarové plochy definovaných na CAD modelu. Díky neomezenému polohování hlavice REVO se pinola stroje pohybuje plynuje kolem měřeného dílce, zatímco hlavice REVO zajišťuje snímání povrchu.

Videa