Přeskočit navigaci

Příprava výroby

Optimalizace parametrů stroje je základem všech opatření probíhajících v základní vrstvě Pyramidy.

Procesy probíhající v základní vrstvě Productive Process Pyramid™ směřují k nastavení tak stabilního prostředí a takových výkonových parametrů stroje, aby výrobní proces běžel spolehlivě. Tato preventivní opatření musí zabránit vzniku nahodilých chyb v průběhu obrábění.

Optimalizujte přesnost stroje

Pyramida produktivního procesu™ - Příprava výroby Základní vrstva Productive Process Pyramid poskytuje pevné základy pro přípravu spolehlivého automatizovaného výrobního procesu. Cílem je zajistit tak stabilní prostředí, aby celý proces mohl probíhat efektivně.

Jedná se o preventivní opatření prováděná před začátkem výrobního procesu.

Optimalizace stavu stroje

XL-80 na stroji Edel

Optimalizace parametrů stroje je důležitým prvkem přípravy výrobního procesu. Nepřesný stroj nemůže spolehlivě produkovat přesné díly. Pečlivé zjištění a vyhodnocení parametrů stroje, jeho kalibrace, případně oprava nebo seřízení zajistí, že parametry stroje odpovídají požadavkům výrobního procesu.

 • Polohovací chyby obráběcího stroje jsou jednou z nejčastějších příčin výroby rozměrových zmetků a zmetků s nekvalitní povrchovou úpravou.
 • Polohovací chyby obráběcího stroje lze připsat geometrickým a dynamickým chybám a vůlím v mechanismech stroje.
 • Takové chyby lze identifikovat dokonce i u nového stroje. Zejména v důsledku vlivů působících na stroj v období od přejímky stroje ve výrobním závodě a prvním použitím v továrně.
 • Běžné opotřebení stroje v čase také postupně zhoršuje jeho přesnost. Stejně se projevují i různé havárie a kolize stroje.
 • Teprve tehdy, když jsou parametry stroje známy a pod kontrolou, je možné zaměřit se na na sledování dalších vlivů vstupujících do procesu. Případné nepřesnosti už nebudou zaviněny strojem, ale jinými vlivy.

Preventivní opatření

Správně zvolený a dobře seřízený stroj bude rovnoměrně vyrábět kvalitní díly s minimálním počtem neplánovaných zastavení. To přináší více výrobního času pro obrábění a méně neplánovaných servisních zásahů. Pracovníci údržby se naopak mohou zaměřit na aktivní předcházení odstávkám strojů.

Díky pravidelným kontrolám stavu strojů a určením zdrojů jakýchkoliv chyb můžete minimalizovat čas a náklady na údržbu a zaměřit se na hodnotnou preventivní práci.

Kalibrační systémy Renishaw XL-80 laser , QC20 ballbar a AxiSet™ Check-Up jsou důležitými nástroji pro identifikaci možností vašich strojů, cílení údržby a udržení kontroly nad výkonem vašich strojů.

Další opatření v základní vrstvě Pyramidy jsou tyto:

Montáž základu Design for manufacture – návrh produktu a procesu na základě důkladného pochopení existujících výrobních možností směřující k nejlepším dosažitelným výsledkům. Klíčové fáze:

 1. Rozbor možností používaných strojů, nástrojů a materiálů
 2. Optimalizace metod a parametrů obrábění
 3. Ověření výkonu a přesnosti procesu
 4. Informování konstruktérů/zákazníků o nových výrobních schopnostech

Řízení vstupů ovlivňujících proces zahrnuje použití metody FMEA a podobných technik pro pochopení a řízení všech faktorů, které mohou ovlivnit výstupy výrobního procesu. Patří sem například zajištění konzistentní geometrie řezných nástrojů, stanovení pravidel pro výběr nástrojů, standardy pro upínání a upínací síly, výběr part programů a příprava polotovarů pro obrábění.

Stabilita prostředí se zaměřuje na externí zdroje nestability, které nelze předem vyloučit, ale které jsou nedílnou součástí provozního prostředí. Mezi tyto zdroje patří změny okolní teploty, ať je stroj zahřátý nebo studený, čistota stroje a přípravků a řízení životnosti nástrojů. Klíčovým opatřením je kontrolní seznam před zahájením provozu stroje, pomocí něhož lze zajistit optimální stav obráběcího stroje před zahájením obrábění.

Návrh procesu může mít rovněž velký vliv na výstupy procesu. Vyžaduje systematický přístup k rozdělení procesu na jednotlivé úseky. Tyto menší celky pak lze snadněji a efektivněji kontrolovat v kritických místech.

Productive Process Patterns

 • Educational article: (AP100) Productive Process Pattern: Machine condition monitoring - linear axes Educational article: (AP100) Productive Process Pattern: Machine condition monitoring - linear axes [en]

  When machining a component using a CNC machine tool, the quality of the finished part, for example surface finish and adherence to tolerance, is highly dependent on the positioning and contouring performance of the machine. To maintain machine performance, use a telescoping ballbar to conduct a rapid performance check as part of a preventative maintenance regime, before machine performance is compromised.

 • Educational article: (AP101) Productive Process Pattern: Machine condition monitoring - multi-axis Educational article: (AP101) Productive Process Pattern: Machine condition monitoring - multi-axis [en]

  Productive Process Pattern™ from the foundation layer of the Productive Process Pyramid™. Use a workpiece inspection probe, which is often already fitted to complex machines, together with an AxiSet™ Check-Up system. In just a few minutes, users can identify and report on poor machine rotary axis alignments and, if necessary, alert the machine supplier to carry out further checks and possible error correction.

Dokumenty