Přeskočit navigaci

Primo™ Total Protect - Obchodní podmínky

1. Výklad

1.1 Následující obchodní podmínky se vztahují k prodeji libovolných komponent systému Primo a nahrazují ustanovení Standardních obchodních podmínek Renishaw, která souvisejí s vadami nebo kvalitou dodávaných Produktů. Všechna ostatní ustanovení Standardních podmínek zůstávají v celém rozsahu platné a účinné.

1.2 Následující výrazy mají ve smyslu těchto obchodních podmínek následující význam:

Kupující” znamená koncového kupujícího Produktů.

Záruka na závady” znamená záruku poskytovanou společností Renishaw v níže uvedeném odstavci 3.1.1 na závady Produktů.

Produkt(y)” znamená prvek systému Primo, tedy Primo interface, Primo rádiová obrobková sonda a (podle konfigurace sestavy) Primo rádiová 3D nástrojová sonda.

Primo Credit Token” znamená šesti (6) měsíční žeton Renishaw pro použití se systémem Primo.

Primo System” znamená systém měřicích sond Renishaw označovaný jako Primo System, který obsahuje interface Primo, rádiovou obrobkovou sondu Primo a může obsahovat rádiovou 3D nástrojovou sondu, společně s dalšími díly a součástmi (v závislosti na soupravě koupené Kupujícím).

PTP” znamená záruční program Primo Total Protect popsaný v níže uvedeném odstavci 3.1.2.

Datum registrace PTP” má význam uvedený v níže uvedeném odstavci 2.1.

Renishaw” znamená společnost Renishaw plc nebo pobočku společnosti Renishaw plc.

Standardní podmínky” znamená standardní obchodní podmínky subjektu, který prodal Kupujícímu Produkty.

Upgrade Primo Credit Token” znamená upgrade žetonu Primo Credit Token, která odblokuje používání systému Primo Kupujícím na neomezenou dobu, v souladu s níže uvedeným odstavcem 5.

Datum aktualizace PTP” má význam uvedený v níže uvedeném odstavci 5.

2. Registrace

2.1 Aby byl Kupující oprávněn využívat Záruku na závady a PTP pro každou klíčovou součást po dobu danou v níže uvedeném odstavci 3.1, musí registrovat sériová čísla Produktů na webových stránkách Renishaw (www.renishaw.cz/primocover) pro každý žeton Primo Credit Token, když je žeton Primo Credit Token vložen do rádiové obrobkové sondy Primo Datum registrace je “Datum registrace PTP”.

2.2 Kupující musí žeton Primo Credit Token registrovat během dvou (2) let od data koupě žetonu Primo Credit Token. Jestliže Kupující neprovede registraci v uvedeném časovém rozpětí a následně se registruje (nebo se o to pokusí), neposkytne společnost Renishaw žádné PTP pro systém Primo, pro nějž byl žeton Primo Credit Token registrován (nebo byl proveden pokus).

2.3 Jestliže Kupující neprovede registraci některého žetonu Primo Credit Token pro Produkt, pak Záruka na závady a PTP nebudou platit. Produkty zakoupené Kupujícím však budou kryty proti závadám odpovídajícími Standardními podmínkami.

3. Záruka na závady a PTP

3.1 S ohledem na tyto obchodní podmínky společnost Renishaw bezplatně:

3.1.1 Záruka na závady - opraví, dle své volby opravou nebo dodáním náhrady, závady, které vznikly v rámci správného používání během období šesti (6) měsíců po datu registrace PTP a jsou výhradně důsledkem materiálové nebo výrobní vady; a

3.1.2 PTP - neomezeně opakovaná výměna Produktů během období šesti (6) měsíců po datu registrace PTP, které jsou nefunkční kvůli nahodilé závadě nebo manipulaci během používání Kupujícím, ZA PŘEDPOKLADU, ŽE společnost Renishaw může Kupujícímu účtovat výměnu Produktů za cenu “opravy výměnou” (občas citované společností Renishaw) v případě úmyslného odstranění sériového čísla některého Produktu Kupujícím, nebo úmyslného nebo trvajícího nesprávného používání, nebo nedbalosti ve vztahu k Produktům a jejich výměně (bude určeno čistě na základě názoru společnosti Renishaw).

Žádnou opravou nebo výměnou nevzniká nové období Záruky na závady nebo PTP a původní období šesti (6) měsíců Záruky na závady a PTP zůstává beze změny od platného data registrace PTP.

3.2 Je možné, aby Kupující kdykoli registroval více než jeden žeton Primo Credit Token během stejných šesti (6) měsíců Záruky na závady a PTP pro systém Primo, a pokud tak učiní, obdrží kumulativní počet šesti (6) měsíčních období Záruky na závady a PTP od prvního data registrace PTP, v souladu s výše uvedeným odstavcem 3.1.

3.3 Co se týče jakékoli výměny Produktů dodaných Kupujícímu v souladu s výše uvedeným odstavcem 3.1.2, může společnost Renishaw postoupit Kupujícímu na jeho náklady jakékoli místní daně nebo poplatky, vzniklými v souvislosti s výměnou.

3.4 PTP pod výše uvedeným odstavcem 3.1.2 kryje pouze Produkty a nekryje žádnou jinou část systému Primo, včetně, ale bez omezení LTS (délková nástrojová sonda), doteků nebo baterií, které pokrývají příslušné Standardní podmínky.

3.5 Kupující vrací jakékoliv výrobky společnosti Renishaw na vlastní riziko. Opravené nebo nahrazené položky budou odeslány na náklady společnosti Renishaw na adresu požadovanou Kupujícím.

3.6 Pokud společnost Renishaw nezjistí závadu Produktu, může kupujícímu naúčtovat poplatek “závada nenalezena”.

3.7 Společnost Renishaw si vyhrazuje právo PTP kdykoli odvolat z jakéhokoli důvodu, okamžitě a bez upozornění na webových stránkách, s výjimkou, že bude vždy uznávat PTP pro jakýkoli Produkt, který je registrovaný žetonem Primo Credit Token k datu takového upozornění.

4. Výjimky

4.1 Společnost Renishaw není Kupujícímu právně odpovědná za žádné takové vady, pokud Kupující okamžitě nenahlásí daný defekt s úplnými údaji o provozních podmínkách, při kterých se projevil, a nevrátí produkt nebo danou část do závodu Renishaw na vlastní náklady.

4.2 Rozhodnutí společnosti Renishaw ohledně všech záležitostí stanovených v těchto obchodních podmínkách a zejména těch (ale bez omezení dříve řečeného), které se týkají povahy a příčiny defektu nebo poruchy a kolik výměn je Kupujícímu povoleno společností Renishaw v odstavci 3.1.2, jsou konečná a pro Kupujícího závazná.

4.3 SPOLEČNOST RENISHAW NENÍ ODPOVĚDNÁ (VYJMA ODPOVĚDNOSTÍ, KTERÉ NELZE OMEZIT NEBO VYLOUČIT ZÁKONEM), ZE SMLOUVY, OBECNÉ OBČANSKOPRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, ZA JAKÉKOLI POŠKOZENÍ NEBO SNÍŽENÍ VÝKONU, PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ ZTRÁTY KUPUJÍCÍHO, VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁVAD, NEBO NÁHODNÝCH PORUCH, NEBO MANIPULACE S KLÍČOVÝMI SOUČÁSTMI, NEBO SE SYSTÉMEM PRIMO.

5. Upgrade žetonu Primo Credit Token

5.1 Jestliže Kupující kdykoli zakoupí aktualizaci žetonu Upgrade Primo Credit Token, musí, pokud je o to požádán, registrovat sériová čísla (příslušných) Produktů, pokud je o to požádán (“Datum registrace aktualizace”) a způsobem požadovaným společností Renishaw pro aktualizaci žetonu Upgrade Primo Credit Token. Od data aktualizace registrace:

5.1.1 PTP nebude nadále platné Kupujícímu pro používání systému Primo; a

5.1.2 Společnost Renishaw poskytne Záruku na závady pro Produkty v souladu s odpovídající standardní zárukou, jak je dáno standardními podmínkami prodeje společnosti Renishaw, pro období delší než:

(a) šest (6) měsíců od data registrace aktualizace; a

(b) zbytek období Záruky na závady pro systém Primo, daný ve výše uvedeném odstavci 3.1.1 (je-li relevantní) PLUS šest (6) měsíců ode dne aktualizace, až do maximálně dvanácti (12) měsíců od data aktualizace.