Přeskočit navigaci

Podmínky použití

Vstoupili jste do mediální části stránek společnosti Renishaw, kde najdete snímky a texty o podnikatelské činnosti firmy, jejich výrobků a zaměstnanců, schválené pro použití v médiích.

Stažením a/nebo použitím kterýchkoli z těchto snímků souhlasíte se závazky těchto Podmínek použití.

Jestliže s těmito Podmínkami použití nesouhlasíte, okamžitě přestaňte používat mediální části stránek a nestahujte žádné snímky. Společnost Renishaw si vyhrazuje právo měnit kterékoli z těchto podmínek, mediální stránky a jejich obsah kdykoli a bez předchozího upozornění.

Jestliže nedodržíte kteroukoli klauzuli těchto Podmínek použití, může společnost Renishaw bez upozornění okamžitě odvolat všechna vám udělená povolení. V případě odvolání povolení souhlasíte okamžitě s ukončením používání této stránky a snímků, smažete všechny snímky a kopie ze všech médií a zničíte všechny další kopie.

Musíte se ujistit, že používání těchto stránek a snímků je v souladu se všemi platnými zákony země, ve které pracujete.

Povolené použití

Použití snímků na mediálních stránkách společnosti Renishaw je bezplatné po dobu jednoho roku v rámci pravdivých článků v tištěných i elektronických médiích jako jsou webové stránky, časopisy, informační bulletiny, knihy, noviny a školní či universitní publikace.

Máte-li jakékoli dotazy ohledně povoleného použití těchto snímků, nebo chcete-li si lépe ujasnit tyto Podmínky použití, kontaktujte prosím společnost Renishaw.

Omezení

Snímky nesmějí být použity v žádném případě nebo kontextu, který by mohl být chápán jako ofenzivní, zavádějící nebo nelegální (například pornografický nebo obscénní). Snímky nesmějí být použity způsobem, který by mohl být urážlivý nebo hanlivý vůči společnosti Renishaw a/nebo osobám na snímku. Musíte zajistit, že způsob jakým budou snímky použity, je neuvede do kontextu, který je zavádějící, nepřesný nebo nepravdivý.

Snímky nesmějí být použity pro komerční nebo reklamní účely. Snímky nesmíte stahovat k prodeji tak jak jsou nebo v upravené podobě. K použití těchto snímků nesmíte poskytovat sublicenci žádné třetí straně.

Snímky nesmějí být použity k propagaci, v propagačních materiálech, komerčních brožurách, komerčních webových stránkách nebo na obalu produktů.

Žádný z těchto snímků nesmí být upravován bez předchozího písemného souhlasu společnosti Renishaw.

Zákazník je odpovědný za jakékoli nároky na škody, které mohou vzniknout jako výsledek nároků vznesených společností Renishaw nebo osobami zobrazenými na snímcích kvůli nevhodnému použití.

Autorská práva

Snímky jsou vlastnictvím společnosti Renishaw plc a dílo, v němž chcete snímky použít musí být námi schváleno, jinak to bude považováno za porušení autorských práv. Při použití libovolného snímku musíte použít následující potvrzení k publikaci: © Copyright Renishaw plc. Všechna práva vyhrazena. Snímek(y) jsou reprodukovány s povolením společnosti Renishaw.

Odpovědnost

Ve vztahu ke snímkům nebo k jejich použití vámi není poskytována žádná záruka (výslovné nebo odvozená).

Společnost Renishaw omezuje svoji odpovědnost ve spojitosti s použitím snímků následovně:

  • Renishaw nevylučuje odpovědnost za zranění nebo smrt osob způsobené nedbalostí společnosti Renishaw (nebo jinou skutečností, kterou nelze zákonem omezit nebo vyloučit).
  • Společnost Renishaw nenese odpovědnost za jakékoli ztráty (přímé nebo nepřímé) včetně, ale nikoli výhradně, za porušení smlouvy, úmyslné ublížení, porušení zákonné povinnosti vyplývající z, nebo ve spojitosti s použitím snímků.
  • Použitím snímků souhlasíte, že je toto omezení odpovědnosti přijatelné.

Odškodníte, budete obhajovat a krýt společnost Renishaw proti veškerým nárokům, odpovědnosti, poškozením, nákladům a výdajům, včetně všech náležitých soudních poplatků a výdajů vyplývajících ze nebo souvisejících s porušením těchto Podmínek použití, z použití mediálních stránek a z použití snímků samotných nebo v kombinaci s jinými materiály, nedodržení jakéhokoli omezení v souvislosti s použitím snímků nebo jakéhokoli nároku třetí strany v souvislosti s použitím snímků samotných nebo v kombinaci s jinými materiály.

Zákon a jurisdikce

Tyto Podmínky použití a jakékoli spory nebo nároky vyplývající z těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) se řídí a vykládají v souladu s anglickým právem a zúčastněné strany se tímto podřizují výhradně jurisdikci anglických soudů.