Přeskočit navigaci

Dotazy k inspekčním dotekovým sondám

Níže je uveden seznam nejčastějších dotazů k inspekčním sondám Renishaw.

Otázka: Jak se kalibruje sonda? A jak často je nutno sondu překalibrovat?

Odpověď: Podívejte se na video o kalibraci sond.Sonda se kalibruje za následujících okolností:

když je sonda použita poprvé;

když je k sondě upevněn nový dotek;

při podezření, že došlo k deformaci doteku nebo ke kolizi sondy;

v pravidelných intervalech pro kompenzaci mechanických změn obráběcího stroje;

při špatné opakovatelnosti přemístění dříku sondy. V takovém případě může být nutno sondu překalibrovat pokaždé když ji zvolíte.

Další informace o kalibraci sondy viz: (TE415) Kalibrace sondy

Otázka: Kdy běží kalibrační cyklus?

Odpověď: Po dokončení prvotního nastavení může být automatický kalibrační cyklus spouštěn v intervalech, které vyhovují požadavkům obrábění.

Otázka: Jak se páruje rádiová sonda?

Odpověď: Viz animaci Párování RMI

Otázka: Jak se mění nastavení sondy?

Odpověď: Viz animaci Trigger Logic

Otázka: Je možno instalovat rádiový interface (RMI) vně stroje?

Odpověď: Společnost Renishaw nedoporučuje umístění RMI mimo stroj. Dosažení komunikace však může být podřízena výkonové obálce a rádiovým odrazům. Viz část 3.2 v instalační příručce RMP60.

Otázka: Mohou být na jednom stroji dvě sondy s optickým přenosem?

Odpověď: Ano, s použitím interfaceOMI-2T neboOSI a OMM-2.

Otázka: Mohou být na jednom stroji dvě sondy s rádiovým přenosem?

Odpověď: Ano, s použitím interface RMI-Q. Použití RMI-Q umožňuje individuální provoz až čtyř RMP druhé generace, dovolující řadu kombinací rádiových inspekčních sond a/nebo rádiových nástrojových sond, použitých na stejném stroji.

Otázka: Co když optická sonda generuje falešné chyby - intenzívní světlo, starší/modulované atd.?

Odpověď: Vyjměte baterie alespoň na 5 sekund a potom je vraťte zpět. Pokud se tím problém nevyřeší, kontaktujte vaše servisní centrum Renishaw.

Otázka: Lze použít stávající interface od konkurence se sondou Renishaw?

Odpověď: Ne. Viz Interface Renishaw.

Otázka: Jak se zaznamená kulička doteku?

Odpověď: Viz video Vystředění doteku.

Otázka: Jak se čistí obrobek před měřením?

Odpověď: Použijte buď určitý způsob automatického ofoukání vzduchem, nebo omývací cyklus. Měřený obrobek je přitom očištěn od třísek apod. paprskem chladicího média

Otázka: Jak se opravuje sonda?

Odpověď: Kontaktujte vaše servisní centrum Renishaw

Pokud jste nenašel odpověď na váš dotaz, kontaktujte tým technické podpory společnosti Renishaw.